Tùy chọn

Cần giúp cách tính công nợ của bài toán !!! Help me !