Tùy chọn

Tạo số phiếu tự động bị lỗi khi làm nhiều máy cùng lúc