Tùy chọn

Làm sao chọn dòng record trong acces? ( select an entire row)