Tùy chọn

Làm sao mở form lên thì nút X của chương trình mờ đi