Tùy chọn

Giá tri mạc định cần phải đặt như thế nao?