Tùy chọn

Tạo fileaccess quản lý tài trong đó có mục tính toán Khấu hao tự động giá trị tài sản