Tùy chọn

Click double vào record trên submain để xem thông tin của record đó trên mainform