Tùy chọn

Cần giúp đỡ tìm ngày lớn nhất của hai cột