Tùy chọn

Thẻ Iframe- thẻ xem trực tuyến file PowerPoint , Word, Excel với host Google docs, .