Tùy chọn

Tạo form main-Sub .Sử Dụng Đối Tượng Docmd Để Viết Lệnh Cho Nút Lệnh Command