Tùy chọn

Xin giúp đỡ hàm lấy 1 ký tự bất kỳ trong chuỗi