Tùy chọn

Cách huỷ bỏ các thông báo của append query.