Tùy chọn

[Giúp] chuyễn đoạn code sau theo vòng lặp For