Tùy chọn

Tạo số chứng từ tăng dần và reset lại theo yêu cầu người dùng