Tùy chọn

Enable phím shift khi lỡ chạy module khóa mà quên viết module mở khóa