Tùy chọn

Mong các sư huynh chỉ giáo cách xóa bỏ những dòng trắng trên report khi in