Tùy chọn

Tùy chọn liên kết lại các table từ file data có password