Tùy chọn

Và hình như, tình yêu đã lại tìm thấy tình yêu...