Tùy chọn

Nơi tôi chờ và anh không bao giờ đến được...