Tùy chọn

Không lấy được tổng số trang của report để đưa vào biến