Tùy chọn

Add-in đọc số, đổi chữ hoa thành thường, tách tên