Tùy chọn

Demo tạo Barcode (1D) bằng thư viện Zxing (không cần internet)