Tùy chọn

Không co giãn dữ liệu trong ô và kẻ dòng ở report?