Tùy chọn

Lấy dữ liệu từ file .txt trên máy Huyết học xuất ra.