Tùy chọn

Vì sao tạo query từ query wizard là treo access?