Tùy chọn

Làm cách nào để lưu data trên các máy con sau đó đồng bộ lên máy chủ?