Tùy chọn

Tạo query có kết quả là sự kết hợp của điều kiện HOẶC - HOẶC