Tùy chọn

Lỗi return Recordset từ Proc nếu trước đó có lệnh insert