Tùy chọn

Không lưu phiếu bán hàng đang lập mà subform trống "Không có order"?