Tùy chọn

Đọc dữ liệu từ máy chấm công vân tay RONALD JACK