Tùy chọn

Tạo số chứng từ tăng và reset khi sang tháng khác