Tùy chọn

Textbox report có bóng mờ khi view và in