Tùy chọn

Câu lệnh If then trong điều kiện có sử dụng hàm and