Tùy chọn

Add-in Chuyển đổi chuỗi Unicode -> chuỗi ChrW dùng trong VBE