Tùy chọn

Ai........ở đâu...cái gì..(cười ra nước mắt)