Tùy chọn

[Demo Phần 3]-[Lịch năm]Điền ngày tháng bằng click chuột [No Calendar]