Tùy chọn

Làm thế nào để viết được một Function hoàn chỉnh