Tùy chọn

Làm sao để ẩn title bar of the access application? Xin cảm ơn.