Tùy chọn

Giấu file Backend trong mạng Lan (hoặc sever)