Tùy chọn

Hỏi : Không sử dụng được ảnh nền đuôi JPG, JPEG, GIF ...