Tùy chọn

Xin hỏi cách chỉ cho file access mở trên 1 máy, và thuộc tính form