Tùy chọn

Báo trùng dữ liệu trong 1 record Table, ngăn cách bởi dấu +