Tùy chọn

Kiểm tra kiểu kết nối ODBC còn kết nối hay đã mất kết nối