Tùy chọn

Hỏi về cách tính thời gian công tác chính xác đến năm, tháng, ngày trong Access