Tùy chọn

Kiểm tra mã hàng có thuộc nhà cung cấp đó không