Tùy chọn

Dấu chấm và dấu phẩy cho dãy số, kiểu nào cũng đúng