Tùy chọn số bằng nhau trừ cho nhau ra kết quả khác 0, nghi vấn bug hàm If Excel