Tùy chọn

Xin hàm tính thời gian thực hiện 1 câu lệnh Call