Tùy chọn

Hàm Dir lỗi khi đường dẫn chứa ký tự đặc biệt và dấu