Tùy chọn

Về cách tính trung bình giá và cập nhật vào table khác